سکسیونر و دژنکتور

هدف اصلی استفاده از سکسیونر  کسب اطمینان از ایمنی در هنگام نگهداری است و وظیفه جدا کردن تجهیزات یا مدار الکتریکی از منبع را بر عهده دارد.

دژنکتور نیز یک کلید قدرت است که قطع کردن مدار را بر عهده دارد. اگر مصرف کننده وصل باشد و جریانی از دژنکتور عبور کند با توجه به مکانیزمی که برای آن طراحی شده میتواند در حالی که مصرف کننده روشن است، مدار را قطع کند.

محصولاتی که تکاب الکتریک در این زمینه ارائه می‌کند:

سکسیونر تابلویی SFG ساخت ABB